HEDEF KİTLE: Rehber Öğretmenler
EĞİTİMİN AMACI: Sanat Terapisi öncelikle sorunun farkına varılması ve sonraki aşamada sorunun dışavurumunu sağlar. Özellikle Sınav Kaygısı gibi özelleşmiş bir konuda müzik, resim, şiir, hikaye, drama, heykel gibi sanatın farklı alanlarından oluşan çalışmalar yapmak, dışavurumunu kolaylaştıracaktır. Çünkü sanat uzun zamandır insanların kendini ifade etmesi için önemli araçlardan biri olagelmiştir.

Bu çalışmada amaç; yaşanılan duyguların dışavurumunu sağlamak, hayal gücü ve yaratıcılığı keşfetmek, farklı bakış açıları kazandırmaktır.

İÇERİK:

 • Sanat Terapisi Nedir?
 • Sanat Terapisi Ne İşe Yarar?
 • Sanat Terapisinin Kapsama Alanı
 • Sanatla Terapi Teknikleri Örnekleri
  • Resim
  • Müzik
  • Film
  • Şiir
  • Heykel

HEDEF KİTLE: Rehber Öğretmenler
EĞİTİMİN AMACI: Danışmanlık eğitimi boyunca, pek çok teori ve teknikle tanışırız. Bu tanışıklık görüşme seansları içinde çoğu zaman yanımızda olmaz, görüşmelere taşınamaz. Sınırsız uyaranın etkisi altında olduğumuz son dönemde danışanların büyük çoğunluğu daha hızlı ve aktif bir danışmanlık yaklaşımı beklentisi içindedir.

Bu eğitimde danışmanlar, hızlı yol almalarını ve görüşme içinde aktif kalmalarını sağlayacak uygulamalarla karşılaşacaklardır. Kendi yaşantıları ve deneyimleri ile pratik etme imkânı da bulacakları uygulamalarla danışmanlar yapacakları görüşmelerde;

 • Kavramları daha somut hale getirecek,
 • Farkındalığı arttıracak,
 • Danışma sürecini hızlandıracak,
 • Görüşmeye daha etkin odaklanacaklardır.

Özetle bu eğitim sürecinde amaç; katılımcılara görüşmelerde kullanabilecekleri teknikleri kendi deneyimleri ile pratik ederek, uygulama becerisi kazandırmaktır.

İÇERİK:

Bu amaçla eğitim içinde aşağıdaki başlıklarda çalışma ve uygulama yapılacaktır:

 • Psikolojik Danışma süreci ve alternatif teknikler
 • Psikolojik Danışma sürecinde alternatif materyaller
 • Psikolojik danışma süreci ve sanatla terapi teknikleri
 • Aile sistem panosu çalışması
 • Çift çalışmalarında oyun ve kartların kullanımı ( Jiwsa Çift Oyunu)
 • Magnet Yaşam Panosu Çalışması
 • Yazılı materyaller ( anket, sayı doğrusu, ölçek v.b.)

HEDEF:
SÜRE:
AMAÇ: Bu eğitimin amacı, sunum yapan kişinin video, görüntü ve ses materyallerini kullanarak dinleyici kitlesinin algı özelliklerini canlı tutmayı öğretmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Yetişkinlerde dikkat ve ilgi
 • Gündüz hayalciliğinin olumsuz etkileri
 • Öğrenme ve katlım ilişkisi
 • Özetleme Teknikleri
 • Ön Hazırlık
 • Etkili Açılış
 • Öğrenme ve Katılım İlişkisi
 • Etkili Kapanış

AMAÇ: Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız fayda var. Ancak kişinin teknoloji kullanışı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bu çalışmada amaç katılımcıların teknoloji kullanım alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak, teknolojinin etkili ve işlevsel kullanımı konusunda alınabilecek önlemler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İÇERİK:

 • Teknoloji Bağımlılığı Nedir ?
 • Teknoloji Bağımlılığı Belirtileri
 • Teknoloji Bağımlılığının Neden Olduğu Sorunlar
 • Zihinsel Sorunlar
 • Sosyal Alanda Görülen Sorunlar
 • Bağımlılığı Kontrol Altına Alma Yöntemleri
 • Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılığı Önleme

AMAÇ: Çocuğun gelişimini sekteye uğratan anne/baba/bakım verici yada herhangi bir yetişkin tarafından yapılan, toplumsal ahlak kuralları tarafından yanlış olduğu kabul edilmiş eylem ya da eylemsizlikler çocuk ihmal ve istismarı olarak tanımlanır.

Bu eğitim çalışmasında amaç; çocuk ve ihmal ve istismarı konusunda farkındalık kazandırmak özel ya da profesyonel yaşamda karşılaşılan ihmal ve istismar durumlarında doğru müdahalede bulunabilmek ve çocukları ihmal ve istismardan korumak için alınabilecek önlemleri öğretmektir.

İÇERİK:

 • İhmal ve istismar nedir?
 • Dünyada ve Türkiye’de İstismar
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi
 • Çocuk İstismarcıları
 • İstismar Çeşitleri
 • Fiziksel İstismar
 • Cinsel İstismar
 • Duygusal İstismar
 • İhmal
 • İhmal ve İstismar Ortaya Çıkaran Riskler

AMAÇ: Öğretmen veli görüşmesi eğitimin her aşamasında yer alan, kimi zaman eğitimciler için zorlayıcı olabilen durumlardır. Bu çalışmada katılımcıların iletişimde oldukları anne babaların ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlayarak, onlarla yapacakları görüşmeleri etkili ve verimli olmasını sağlamak olacaktır.

İÇERİK:

 • Dinleme Becerisi
 • Etkin İletişimin Altın Kuralları
 • Veli İhtiyaçları
 • Açıklama Yapma
 • Soru Sorma

HEDEF KİTLE: Rehber Öğretmen

SÜRE:

AMAÇ: Bu eğitimin amacı, okul ortamında çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın temel kavramlarını kullanarak, okul içinde yaşanan sorunlara müdahale etmelerini sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Yaklaşımı problem ve problemin tarihçesine odaklanmak yerine çözüm yollarına odaklanan sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım hem birçok sorun alanında kısa sürede sonuç elde edebilme, hem de kısa zaman içinde çok sayıda kişiye danışmanlık yapabilme olanağı sağlamaktadır.

Bu yaklaşımda aynı zamanda danışanın yetersizlikleri ve zayıf yanlarından ziyade yeterli ve güçlü olduğu yanlarına odaklanılır. Post modern çağın terapi modellerinden biri olarak, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi yaklaşımı mutlak bir gerçeğin olmadığı fikrine dayanmaktadır.

HEDEF KİTLE: Rehber Öğretmen

SÜRE:

AMAÇ: Bu eğitimin amacı, okul ortamında çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın temel kavramlarını kullanarak, okul içinde yaşanan sorunlara müdahale etmelerini sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

HEDEF KİTLE: Rehber Öğretmen

SÜRE:

AMAÇ: Terapotik kartlar bir terapistin ya da danışmanın alet çantasında bulunması gereken önemli aletlerden biri gibidir. Bu eğitim çalışmasında amaç katılımcıların terapötik kartların kullanımına ilişkin örneklerle bu malzemeyi görüşmelerinde kullanmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Eğitimde kartlarla aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır;
 • Geçmiş yaşam olaylarının analizi
 • Yeniden anlatmak- kişiler arası sonu olmayan tecrübelere farklı olumlu bir yaklaşım yaratma
 • Çatışma çözülmesi
 • Problem çözme- bireyin okulda karşılaştığı problemlere sistematik bir yaklaşım
 • Okul sistemindeki gelişimsel zorluklarla baş edebilme: okul dönemlerinin başı ve sonu ve ilişkiler
 • Kayıp ve matemlerle baş edebilme
 • Bireysel terapötik karşılaşımlar için profesyonel gözetim
 • Terapötik kart kullanımından kaynaklanabilecek metodolojik ve etik konular
 • Farklı kart ve teknikler kullanılacaktır.